CALL US

    02-276-1024

ยินดีต้อนรับสู่ ... จรัญประกันภัย

รับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด สำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักร เรามุ่งมั่น สัญญา และใส่ใจในบริการตามความต้องการของคุณ

- เบี้ยประกันรถเก๋ง 1,799 บาท
- เบี้ยประกันรถกระบะ 2,799 บาท


Read More

  - เบี้ยประกันรถเก๋ง รวมพ.ร.บ. 3,000 บาท
  - เบี้ยประกันรถกระบะ รวมพ.ร.บ.
    4,000 บาท

Read More

- คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในเวลาและ
  นอกเวลาทำงาน
- คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือ
  ถูกทำร้ายร่างกาย

Read More

ระบบประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. Online
สำหรับตัวแทน / Broker


Read More

สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

รับประกันอัคคีภัย

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องมาจากไฟฟ้า ฯลฯ

รับประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3, 4 รถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ
รับประกันภัย พ.ร.บ ทุกประเภท ยกเว้นรถจักรยานยนต์

บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์นอกเวลาทำการ  โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์ (02) 697-3210

รับประกันภัยทางทะเลและ Logistic

รับประกันภัยทางเรือเดินทะเล, การขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ, การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน โดยให้ความคุ้มครองความสูยเสียหรือความเสียหายของสินค้าต่างๆ
ที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ และยังให้ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม รับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับประกันภัยสำหรับเงิน รับประกันภัยโจรกรรม รับประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร รับประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การรับประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รับประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา รับประกันภัยสิทธิการเช่า รับประกันภัยกระจก รับประกันภัยอิสรภาพ รับประกันภัยมะเร็ง รับประกันภัยความซื่อสัตย์ รับประกันภัยกอล์ฟ รับประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง รับประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบอาคาร รับประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก รับประกันภัยว่างงาน รับประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม (SME)