นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ซื่อสัตย์และยุติธรรม

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและส่วนรวม

ประสบการณ์กว่า 67 ปี

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 67 โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า

หลากหลายรูปแบบ

เรามีประกันภัยหลากหลายให้เลือกที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริการด้วยหัวใจ

เรามุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ คอยบริการท่านด้วยหัวใจ

ให้เราดูแลคุณ

ประกันภัยหลากหลายรูปแบบรูปแบบประกันภัย

null

ประกันอัคคีภัย

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกันอัคคีภัย

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติม

null

ประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ

ประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ เพิ่มเติม

null

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

โดยให้ความคุ้มครองความสูยเสียหรือความเสียหายของสินค้าต่างๆ ที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

โดยให้ความคุ้มครองความสูยเสียหรือความเสียหายของสินค้าต่างๆ ที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล เพิ่มเติม

null

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม รับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับประกันภัยสำหรับเงิน รับประกันภัยโจรกรรม และอื่น ๆ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม รับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับประกันภัยสำหรับเงิน รับประกันภัยโจรกรรม และอื่น ๆ เพิ่มเติม

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ความเป็นมา

null

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 68 โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พุธศักราช 2492 - ปัจจุบัน

เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492
ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่

  • การประกันอัคคีภัย

  • การประกันภัยรถยนต์

  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ในปี 2559 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัย จำนวนทั้งสิ้น 61 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่ทำ ธุรกิจประกันวินาศภัย 60 บริษัท และเป็นบริษัทกลางฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535จำ นวน 1 บริษัท ซึ่งในจำ นวน 61 บริษัท เป็นบริษัทที่ทำ ธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียว จำ นวน 4 บริษัทโดยภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวนรวมทั้งสิ้น 191,642 ล้านบาท

* ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน ปี 2559

* ที่มา : สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สมาคมวินาศภัยไทย

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย

(ล้านบาท)

9,206

ประกันอัคคีภัย

4,758

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

110,801

ประกันภัยรถยนต์

66,874

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย

May 20, 2016
กิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
Read More

โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสแต่เรียนดี

May 9, 2015
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
Read More