กิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ทางบริษัทฯ ได้เข้า ร่วมโครงการฯ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้ทําการมอบ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ผู้พิการ โดยไม่มีการเก็บเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นการมอบความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้พิการและครอบครัว