การกำกับดูแลกิจการที่ดีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

null

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นการกระทำที่สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทยิ่งขึ้น