กิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ทางบริษัทฯ ได้เข้า ร่วมโครงการฯ Continue Reading
กิจกรรมด้านการศึกษา ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นําาทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทํา กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี Continue Reading
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ กล่าวคือ Continue Reading