รูปแบบประกันภัยประกันภัยรถยนต์

null

ประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ

ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

แผนกรับประกันภัยรถยนต์

โทรศัพท์ : 02-276-1024 ต่อ 602,612,613
โทรศัพท์สายตรง : 02-276-1328
โทรศัพท์มือถือ : 081-373-5259
อีเมล์ : motor@charaninsurance.co.th
โทรสาร : 02-276-1325

ประกันภัยรถยนต์

ประเภทการประกันภัยรถยนต์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

Back To Top

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. การประกันตัวผู้ขับขี่

Back To Top

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท  2  ให้ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
1. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. การประกันตัวผู้ขับขี่

Back To Top

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. การประกันตัวผู้ขับขี่

Back To Top

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (S) ให้ความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 (S)

 

ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 บาท / คน
2. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท / ครั้ง
เบี้ยประกันภัยรถเก๋ง รวม พ.ร.บ. 3,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรถกระบะ รวม พ.ร.บ. 4,000 บาท

Back To Top

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (G) ให้ความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 (G)

 

ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 300,000 บาท / คน
2. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท / ครั้ง
เบี้ยประกันภัยรถเก๋ง ไม่รวม พ.ร.บ. 1,799 บาท
เบี้ยประกันภัยรถกระบะ ไม่รวม พ.ร.บ. 2,799 บาท

Back To Top

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (3+) ให้ความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 (3+)

 

ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 300,000 บาท / คน
2. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท / ครั้ง
ตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ (จากการชนกับยานพาหนะทางบก)
    (รับผิดชอบเอง 2,000 บาท กรณีเป็นฝ่ายผิด)
100,000 บาท / คน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในรถประกันภัย 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท / ครั้ง
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รถเก๋ง/รถกระบะ ไม่รวม พ.ร.บ. 6,200 บาท

Back To Top

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความหมาย

พ.ร.บ. คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองกับบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีและผู้เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชย และค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

Back To Top

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัย ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ไม่เกิน) 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (ไม่เกิน) 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ (สูงสุดไม่เกิน) 4,000
หมายเหตุ
1. ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
2. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
3. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น (ตามตารางข้อ 1) เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ตามตารางข้อ 2 )

Back To Top