กิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ทางบริษัทฯ ได้เข้า ร่วมโครงการฯ กับสําานักงานคณะกรรมการกําากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้ทําาการมอบ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสําาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ผู้พิการ โดยไม่มีการเก็บเบี้ยประกัน ภัย เพื่อเป็นการมอบความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้พิการและครอบครัว

กิจกรรมด้านการศึกษา ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นําาทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทําา กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทําาการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จําานวน 43 ทุน เป็นจําานวนเงินรวม ทั้งสิ้น 100,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมทําากิจกรรม สันทนาการกับน้องๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและมอบความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด รวมถึงเป็นการ สร้างจิตสําานึกของการเป็นผู้ให้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ