บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)คณะกรรมการ

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

 ประธานกรรมการ

นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายวรยุทธ เจริญเลิศ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

 กรรมการ

นายกิตติพงษ์ จรัญวาศน์

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการ

 กรรมการ