การกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณประกอบธุรกิจ

null

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จรรยาบรรณประกอบธุรกิจ

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ โดยคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ เกิดขึ้นจากการประมวลจริยธรรม มาตรฐานการปฏิบัติงาน และข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ทางบริษัทมุ่งหวัง จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด