สินไหมประกันภัยสินไหม-ประกันอัคคีภัยและความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

null

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ

สินไหม-ประกันอัคคีภัยและความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุวินาศภัย และการดำเนินการเรียกร้องเมื่อเกิดเหตุความเสียหาย

แจ้งเหตุทางโทรศัพท์

เมื่อเกิดวินาศภัยให้รีบดาเนินการแจ้งเหตุความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบทันทีทางช่องทางโทรศัพท์

คุณละม้าย ติรนาควิทย์ โทร. 0-2276-1024 ต่อ 300 , 08-1373-5260

คุณกริชนัย ฤาษีประสิทธ์ิ โทร. 0-2276-1024 ต่อ 312 , 08-1373-5270

Back To Top

เคลมประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลการแจ้งเหตุ

กรอกข้มูลท่ีสําคัญ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

1. ชื่อผู้เอาประกันภัย

2. เลขท่ีกรมธรรม์

3. วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ

4. สาเหตุและลักษณะการเกิดเหตุ

5. รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย

6. ประมาณการค่าเสียหาย

7. รูปถ่าย (ถ้ามี)

8. มีประกันภัยอื่นหรือไม่

9. อื่น ๆ

Back To Top

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

1. ใบเสนอราคาและ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน

2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรเสียหาย

3. สำเนาบันทึกประจําวันในการแจ้งความดำเนินคดีในกรณีทรัพยสินสูญหายหรือถูกบุคคลภายนอก กระทําละเมิด

4. สําเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ละเมิด

Back To Top

เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้

1. สัญญาประณีประนอมยอมความ

2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในกรณีเป็นนิติบุคคล

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาโฉนดที่ดินในกรณีชดการใช้ค่าสินไหมสิ่งปลูกสร้าง

5. เอกสารจากกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ ในกรณีเป็นต้นเพลิง

6. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Back To Top

ขั้นตอนการจัดการสินไหม

ขั้นตอนการดำเนินการ

– ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับจากเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน

– ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับหนังสือสัญญาประนีประนอม พร้อมเอกสารประกอบการปิดจ่ายครบถัวน

– กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และไม่สามารถหาข้อยุติได้ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้มีสิทธิ์เรียกร้องตามกรรมธรรม์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

– ติดต่อ/ส่งเอกสารหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณา หรือ

– ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

Back To Top