รูปแบบประกันภัยประกันอัคคีภัย

null

การประกันอัคคีภัย

เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ หรือภัยเพิ่มเติมอื่น ๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งสามารถประกันได้กับทรัพย์สินที่มีการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ หรือร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แยกออกไปอีกแบบหนึ่ง

ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

การขยายความคุ้มครองสำหรับภัยเพิ่มเติมพิเศษ

นอกเหนือจากภัยพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มเติมพิเศษอื่น ๆ ได้ เช่น ภัยจากลมพายุ ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ฯลฯ โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนนี้

อัตราเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย

ได้มีการกำหนดไว้ให้บริษัทประกันภัยปฎิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดแตกต่างกัน ตามลักษณะการใช้สถานที่ ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง และสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาอัตราเบี้ยประกัน

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว คือ บ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกับชีวิต เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จึงขอเสนอกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. ระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ
5. ภัยจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)
7. ภัยจากลมพายุ
8. ภัยจากน้ำท่วม
9. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
10. ภัยจากลูกเห็บ

ทั้งนี้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ข้อ 7-10 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000.-บาท ต่อปี