การกำกับดูแลกิจการที่ดีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

null

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎข้อบังคับและข้อพึ่งปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการกำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู่ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ