ประวัติบริษัท

เริ่มพุทธศักราช 2492 - ปัจจุบัน

null

  • การประกันอัคคีภัย

  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • การประกันภัยรถยนต์

  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

null

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “ บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
โดยในปี พ.ศ. 2518 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด ”
พ.ศ. 2523 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2526 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท
พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ในชื่อ “ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้รับ “ รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 68 โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)