ประกันภัยหลากหลายรูปแบบรูปแบบประกันภัย

null

ประกันอัคคีภัย

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกันอัคคีภัย

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติม

null

ประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ

ประกันภัยรถยนต์

รับประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันในวงเงิน 100,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ เพิ่มเติม

null

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

โดยให้ความคุ้มครองความสูยเสียหรือความเสียหายของสินค้าต่างๆ ที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

โดยให้ความคุ้มครองความสูยเสียหรือความเสียหายของสินค้าต่างๆ ที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล เพิ่มเติม

null

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม รับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับประกันภัยสำหรับเงิน รับประกันภัยโจรกรรม และอื่น ๆ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม รับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับประกันภัยสำหรับเงิน รับประกันภัยโจรกรรม และอื่น ๆ เพิ่มเติม