บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 7 เมษายน 2559

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1นายสุกิจ จรัญวาศน์172264414.36
2นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต10780008.98
3นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์6962005.8
4นายกิตติ จรัญวาศน์6920005.77
5นายยงยุทธ จรัญวาศน์5380804.48
6บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4786003.99
7นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์4672003.89
8นายนิพนธ์ จรัญวาศน์4128003.44
9น.ส.ภัทรา จรัญวาศน์3657003.05
10นายสันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล2504002.09