บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)เจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผู้จัดการ

 กรรมการผู้จัดการ

นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการผู้จัดการฝ่ายยานยนต์

 กรรมการผู้จัดการฝ่ายยานยนต์

นายกิตติพงษ์ จรัญวาศน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกิตติ จรัญวาศน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายสมชาย ว่องวิชญกร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข

ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

น.ส. กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

น.ส. สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา

ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย

 ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย

น.ส. ปุณรดา อายุเจริญกุล

ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายนพดล สุวรรณการีย์กุล

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

นางพรมพร ลำดับพังค์

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ