รูปแบบประกันภัยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

null

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “ บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์

เพิ่มหลักประกันให้กับธุรกิจของคุณ

“ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง” เป็นการประกันภัยสินค้า ตัวเรือ หรือทรัพย์สินในระหว่างการขนส่งจากผู้ขายในประเทศหนึ่งโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ ไปยังผู้ซื้ออีกประเทศหนึ่ง ซึ่งในระหว่างการขนส่งอาจมีเหตุทำให้สินค้าเสียหายหรือสูญหาย ทำให้ “ผู้ซื้อ/ผู้ขาย” ต้องสูญเสียรายได้จึงมีความจำเป็นต้องหาผู้มารับประกันความเสี่ยงที่อาจจะมีขึ้น

ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะธุรกิจที่มีการส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งระยะทางที่ขนส่งก็มักจะไกล เหตุการไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้ทำการค้าไม่หาผู้ช่วยรับความเสี่ยงภัยในสินค้าแล้ว คู่ค้าอาจตัดสินใจไม่ทำการค้าด้วย ดังนั้น การที่บริษัทประกันภัยมาช่วยรับภาระความเสี่ยงดังกล่าว จึงทำให้กิจการการค้าระหว่างประเทศมีความน่าเชื่อถือและเจริญก้าวหน้าขึ้น

เราให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าต่างๆ ที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ และยังให้ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เพิมเติม เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน