รูปแบบประกันภัยประกันภัยเบ็ดเตล็ด

null

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ ประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่า การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และเกิดความสงสัยว่าประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีความหมายว่าอย่างไร อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่รวมอยู่ในประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันนอกเหนือจาก 3 ชนิดนี้ บมจ.จรัญประกันภัย ก็มีขาย ซึ่งความสำคัญของประกันภัยเบ็ดเตล็ดแต่ละอย่างนั้นก็มีความสำคัญในตัวเองที่แตกต่างกันไป แต่ในภาพรวมก็ถือเป็นการป้องกันในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ลองมาดูประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถูกใช้กันบ่อยว่ามีประเภทไหนกันบ้าง

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป (TA)

ความหมาย

ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและค่ารักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ

Back To Top

ข้อยกเว้นทั่วไป

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตรการผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

Back To Top

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

– ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย
– ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และสูงกว่า 60 ปี บริบูรณ์ บริษัทพิจารณาเป็นราย ๆ

Back To Top

หมายเหตุ

1. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ในกรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นๆ
3. ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน ตามเส้นทางเดินทางจุดหมายที่ระบุไว้ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
5. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ผู้เอาประกันภัยจะต้องอยู่ในประเทศไทยและซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ วันคุ้มครองและวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
6. การขอยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มเดินทาง 3 วันทำการ หากออกกรมธรรม์แล้ว
บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัย และหักค่าดำเนินการ
7. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะไม่คุ้มครองสุขภาพอันเนื่องมาจากโรค
8. ไม่คุ้มครองการเดินทางโดยใช้จักรยานหรือจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง
9. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ มาดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล

Back To Top

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง

ทวีปเอเชีย
– อัฟกานิสถาน
– อาเซอร์ไบจาน
– เกาหลีเหนือ
– อิรัก
– ปากีสถาน
– อิหร่าน
– ทาจิกิสถาน
– คีร์กีซสถาน
– ปาเลสไตน์
– เลบานอน
– ซีเรีย
– เติร์กเมนิสถาน
– อุซเบกิสถาน

ทวีปแอฟริกา
ไม่คุ้มครองทุกประเทศ ยกเว้น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, อียิปต์, โมร็อกโก

ทวีปอเมริกาเหนือ
– นิการากัว
– คิวบา

Back To Top

ข้อแนะนำ

เพียงท่านระบุประเทศจุดหมายปลายทาง ท่านก็จะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุจากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ตลอดเส้นทางการเดินทางของท่าน

Back To Top

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

– ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย
– ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และสูงกว่า 60 ปี บริบูรณ์ บริษัทพิจารณาเป็นราย ๆ

Back To Top

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและอุบัติเหตุกลุ่ม (PA)

สาระสำคัญ

สาระสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกอบด้วย

จำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยสูงสุด เป็นจำนวนเงินที่จะปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ บ่งบอกถึงวงเงินสูงสุดที่จะได้รับจากข้อตกลงคุ้มครองต่างๆ เราสามารถเลือกจำนวนวงเงินเอาประกันภัยนี้ได้ตามความพอใจ แต่ควรจะเหมาะสมกับรายได้ โดยปกติไม่ควรเกิน 100 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน หรือ 10 เท่าของรายได้ต่อปี

ค่ารักษาพยาบาล มีให้เลือกทั้งรูปแบบที่รวมค่ารักษาพยาบาลและไม่รวมค่ารักษาพยาบาล โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ มิใช่การเจ็บป่วย ข้อดีคือสามารถเบิกได้ทั้งแบบคนไข้นอกหรือคนไข้ใน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่เบิกได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและต้องไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย

Back To Top

ความคุ้มครองตาม อ.บ.1 คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

– คุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย สูงสุดภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000.-บาท
– คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000.-บาท
– การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
จ่าย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
จ่าย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
จ่าย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

Back To Top

ข้อยกเว้นทั่วไป

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

Back To Top

ประเภทชั้นอาชีพ

อาชีพชั้น 1 อาชีพที่โดยปกติส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน เช่น พนักงานประจำสำนักงาน ทนายความ ผู้จัดการ เสมียน ครู แพทย์
อาชีพชั้น 2 อาชีพที่ต้องเดินทางออกไปติดต่องานนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญและทักษะบ้าง เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง คนขับรถ ช่างไม้ วิศวกร
อาชีพชั้น 3 อาชีพช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก หรือคนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง
อาชีพชั้น 4 อาชีพที่ไม่สามารถกำหนดในกลุ่มอาชีพชั้น 1-3 ได้ เช่น คนงานในเหมือง ชาวประมง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน

อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย อาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง
คนงานในแท่นขุด เจาะ น้ำมัน ทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง
พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ เป็นต้น

Back To Top

ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม (SME)

รายละเอียด

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น
– สิ่งปลูกสร้าง (ตัวอาคาร ไม่รวมรากฐาน)
– ทรัพย์สินภายใน เช่น สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน

ภัยที่คุ้มครองตามหมวด 1 หมายถึง หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวอันเกิดจากสาเหตุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น
– ไฟไหม้ ฟ้าผ่า , ระเบิด
– ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
– ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ
– ภัยเนื่องมาจากอากาศยาน

ภัยเพิ่มเติมในหมวดอื่น ๆ สามารถซื้อเพิ่มได้ เช่น ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยกระจก ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรมธรรม์ประเภทนี้ ได้รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับ
เจ้าของธุรกิจ

Back To Top

ความคุ้มครองที่ได้รับ

1. มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
2. ให้ความคุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
3. คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
4. คุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม
5. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย

Back To Top

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
– จำนวนเงินที่เอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่แท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และสต็อกสินค้า)
– ยกเว้นทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า

Back To Top

ประกันภัยอื่น ๆ

ประกันภัยโจรกรรม

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือประทุษร้าย ทั้งทรัพย์สินส่วนตัวของใช้ภายในบ้าน หรือ สต็อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ

Back To Top

ประกันภัยสำหรับเงิน

ให้ความคุ้มครองตัวเงินที่ถูกเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในสถานประกอบการ ตู้นิรภัย หรือการขนส่งเงินนอกสถานประกอบการ ในรูปแบบของการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

Back To Top

ประกันภัยกระจก

ให้ความคุ้มครองในกระจกที่แตกเสียหาย จากกรณีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายติดตั้งใหม่และการจัดหาสิ่งกำบังเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่

Back To Top

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ท ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เอาประกันภัยภายในสถานประกอบการ

Back To Top

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย การโจรกรรม การตกหล่น ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆ คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

Back To Top

ประกันภัยร้านทอง

ประกันภัยสำหรับร้านทอง คุ้มครองทองคำที่อยู่ในร้านจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ พร้อมความเสียหายของสินทรัพย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ชดเชยการเสียชีวิตแก่บุคคลในครอบครัวและพนักงานในร้าน

Back To Top

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

ประกันภัยสำหรับเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฎหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

Back To Top

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ประกันภัยที่เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง

Back To Top

ประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risks Insurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Back To Top

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่
ถูกขนส่งมาถึงจนติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร

Back To Top

ประกันภัยเครื่องจักร

ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจากความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูกกลั่นแกล้ง

Back To Top

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร ปฏิบัติงานผิดพลาด คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย

Back To Top

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งาน
ต่างๆ และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้

Back To Top

ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินส่วนตัว อันเป็นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือระเบิด

Back To Top

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง โดยให้เงินสดเต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็ง และไม่กำหนดว่าท่านจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้อย่างไร

Back To Top

ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามพระราชบัญญัติควบคุม กรมธุรกิจพลังงาน

Back To Top

ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง เงินก้อนค่าเช่าที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียสิทธิการเช่า อันเนื่องมาจากเกิดอัคคีภัยหรือฟ้าผ่าหรือวินาศภัยอื่น อันได้เอาประกันภัยไว้แก่สถานที่เช่า และเป็นเหตุให้สัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง เพราะเหตุไม่สามารถจะใช้ประโยชน์สถานที่เช่าตามสัญญาเช่าได้

Back To Top

ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด

คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่าหลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง จากกรณีที่อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยประมาทในอนาคต

Back To Top

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ช่วยคุ้มครองกรณีการเล่น ซ้อม แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้ “โฮล-อิน-วัน” ในการแข่งขัน และชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย

Back To Top