รูปแบบประกันภัยประกันภัยเบ็ดเตล็ด

null

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ ประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่า การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และเกิดความสงสัยว่าประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีความหมายว่าอย่างไร อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่รวมอยู่ในประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันนอกเหนือจาก 3 ชนิดนี้ บมจ.จรัญประกันภัย ก็มีขาย ซึ่งความสำคัญของประกันภัยเบ็ดเตล็ดแต่ละอย่างนั้นก็มีความสำคัญในตัวเองที่แตกต่างกันไป แต่ในภาพรวมก็ถือเป็นการป้องกันในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ลองมาดูประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถูกใช้กันบ่อยว่ามีประเภทไหนกันบ้าง

• รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม
• รับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
• รับประกันภัยสำหรับเงิน
• รับประกันภัยโจรกรรม
• รับประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
• รับประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด
• รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• การรับประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
• รับประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา
• รับประกันภัยสิทธิการเช่า
• รับประกันภัยกระจก
• รับประกันภัยอิสรภาพ
• รับประกันภัยมะเร็ง
• รับประกันภัยความซื่อสัตย์
• รับประกันภัยกอล์ฟ
• รับประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
• รับประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
• รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
• รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบอาคาร
• รับประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
• รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
• รับประกันภัยว่างงาน
• รับประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม (SME)

null

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

– คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในเวลา-นอกเวลาทำงาน
– คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

– คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในเวลา-นอกเวลาทำงาน
– คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

ความคุ้มครอง (ตาม อบ.1)

1. ผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 65 ปี
2. คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก
3. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท
4. เพิ่มความคุ้มครองขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรภายใน 180 วัน นัยตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ