การกำกับดูแลกิจการที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม

null

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ

รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎข้อบังคับและข้อพึ่งปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการกำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู่ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประชาสัมพันธ์

โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสแต่เรียนดี-2560

April 4, 2018Charan Insurance
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
Read More

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย

August 30, 2016
กิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
Read More

โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสแต่เรียนดี-2559

May 20, 2016
กิจกรรมด้านการศึกษา ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นําาทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทํา
Read More