การกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อบังคับบริษัท

null

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎข้อบังคับและข้อพึ่งปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการกำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย โดยส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือการมี กฏระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 8 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 การออกหุ้น
หมวดที่ 3 การโอนหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6 เงินปันผลและทุนสำรอง
หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม