บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ตลอดจนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้ ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จึงได้นำทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา