กิจกรรมด้านการศึกษา ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นําาทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทํา กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทําการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จําานวน 43 ทุน เป็นจํานวนเงินรวม ทั้งสิ้น 100,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมทํากิจกรรม สันทนาการกับน้องๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและมอบความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด รวมถึงเป็นการ สร้างจิตสํานึกของการเป็นผู้ให้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ