บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ตลอดจนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้ กิจกรรมด้านการศึกษา ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นำทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อ.เขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยได้ทำการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 96 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 127,500 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและมอบความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ