บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)วิสัยทัศน์และพันธกิจ

null

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 68 โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)

วิสัยทัศน์
จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ
พันธกิจ
มุ่งมั่นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป็นหลักประกันที่มั่นคงพร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย